תזכורת יומית לספירת העומר

לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו, ורחימו ודחילו ליחדא שם אות יו"ד ואות ה"א באות וא"ו ואות ה"א ביחודא שלים בשם כל ישרא-ל. הנה אנחנו באים לקיים מצוות ספירת העומר כדכתיב וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השביעית תספרו חמישים יום והקרבתם מנחה חדשה לה' לתקן את שורשה במקום עליון לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. ויהי נועם ה'
א-לוקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו. א-דני יגמור בעדי א-דני חסדך לעולם אל תרף, אקרא לא-לוהים עליון
לא-ל גומר עלי. ונאמר ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי ואומר לך בדמייך חיי. ברכי נפשי את א-דני,
א-דני א-לוהי גדלת מאוד הוד והדר לשבת עוטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה.

ברוך אתה א-דני א-לוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר:

היום אחד עשר יום לעומר שהם שבוע אחד וארבעה ימים. (נצח שבגבורה)
*היום אחד עשר יום שהם שבוע אחד וארבעה ימים בעומר. (נצח שבגבורה)

הרחמן הוא יבנה בית המקדש ויחזיר העבודה למקומה במהרה בימינו. אמן

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések